Chap 5 Homework Submission

The following have not submitted Homework 1-3
 1. Achutha d/o Karuppiah
 2. Leong Sin Yuen Lynnette
 3. Liew Jia Wen
 4. Arjun Appavoo s/o S
 5. Chiam Chuen
 6. Khor Ethan
 7. Koh Guo Feng
 8. Lim ZHongzhi
 9. Ryan Chew
 10. Tan Shi Jie
 11. Teng Cheng Chang Gabriel

The following have not submitted Homework 4

 1. Leong Sin Yuen Lynnette
 2. Arjun Appavoo s/o S
 3. Khor Ethan
 4. Kota Kiran Chand
 5. Lim Zhongzhi
 6. Ryan Chew
 7. Tan Shi Jie
 8. Teng Cheng Chang Gabriel

No comments:

Post a Comment